Rev. Fr. Charles MELLAH

Fr. Charles Mellah

NAME: Rev. Fr. Charles MELLAH
DATE OF ORDINATION: 8th June, 2019
HOME PARISH: St. Simon Parish, TSAR
PLACE OF ASSIGNMENT:
RESPONSIBILITY: